De Geschiedenis van de Vinkelse kerk

 
Voorbode

Bouwpastoor Vogels

Een nieuwe kerk

De verwoesting

De noodkerk

De Nieuwbouw 2e kerk

De Klokken

De nieuwbouw gereed

Pastoor v.d. Elsen

Pastoor Remmen

Pastoor Spijkers

Een diaken erbij

Pastoor Scheepers

Kapelaan Geelen

Pastoor C Mennen

E-mail de Koster

 

 

Voorbode

Onze parochie is gesticht op 25 november 1884 en daar was veel werk aan vooraf gegaan.Er waren al plannen om een parochie in Vinkel te stichten rond 1850 afkomstig van Norbertijn van Dries.Hij wilde de parochie samenstellen uit de gehuchten Kaathoven,Nulands-, Geffens- en Heesch Vinkel en zou de naam Nudorp krijgen. Het is echter bij plannen gebleven om onduidelijke redenen en er gebeurde veder niets.

In 1870 werden nieuwe initiatieven ontplooid om een nieuwe parochie op te richten. Ditmaal was het een actie van de inwoners van Vinkel zelf. Er was een commissie opgericht “ter verkrijging ener kerk te Kaathoven. Deze commissie is naar Den Bosch afgereisd om hun zaak te bepleiten bij den Bisschop. Daar werden zij op nogal brute wijze weer met lege handen naar huis gestuurd.

Een aantal jaren later werd het gebied getroffen door een grote watersnood dat het gehele gebied hier onder water zette zelfs de dijk waar de steenweg Den Bosch – Grave over liep brak bij Geffen  door en de inwoners van Vinkel komen nergens heen alleen per boot konden zij een kerk bereiken om een dienst bij te wonen. Toen de bisschop nieuwjaar kwam wensen bij de pastoor in Nuland werd het probleem van Vinkel nog eens onder de loep genomen. We hadden toen een nieuwe bisschop die er verder ook niet op in ging maar het idee het ook niet verwierp. Een paar jaar later waren die inwoners van Vinkel het wachten beu en brachten wederom een bezoek aan den bisschop om opnieuw een pleidooi voor Vinkel te houden. Ze kregen te horen dat hun idee gerechtvaardigd was maar dat de plannen voorlopig niet in vervulling konden gaan omdat Vinkel de benodigde gelden niet op zou kunnen brengen. En moesten dus weer met lege handen naar huis.

                                                                                                                                             top

Bouwpastoor Vogels:

 Na enige tijd werd de knoop toch door gehakt te guste van de inwoners van Vinkel dit besluit kwam omdat de kruisheren uit Uden in Vinkel een klooster wilden bouwen met een open kapel. Hieraan zouden de inwoners van Vinkel dan ook moeten meebetalen met dit als alternatief werd toen toch gekozen voor een eigen parochie. Toen dit besluit was gevallen heeft de bisschop een brief aan kapelaan Vogels (foto) geschreven om te onderzoeken of er een mogelijkheid was om in Vinkel een kerk te bouwen en te onderhouden. De parochie zou niet groter mogen worden dan het grondgebied van de bestaande parochies Nuland, Geffen en Heesch. De kapelaan heeft deze uitdaging aan genomen ondanks vele negatieve adviezen en kreeg van de bisschop een aanbevelingsbrief en een gift van FL 1000,00 het was toen 1883 Kapelaan Vogels liep stad en land af en had in februari 1884 al een bedrag van bijna FL 24.000,00 bij elkaar. Hij kreeg toestemming van de bisschop om het project door te laten gaan en in mei werd met de bouw begonnen. Eerst begon men met de bouw van de pastorie. Voor de eredienst werd een schuurkerk gebouwd waarvoor de bisschop op 27 juni toestemming verleend. Het gebouw mocht niet meer dan FL 500,00 kosten Ook met de bouw van de pastorie werd begonnen En deze was zover gereed in november 1884 dat de eerste pastoor van Vinkel er zijn intrek kon nemen. Inclusief de uit breiding in 1885 kostte deze bouw FL 6000,00 Er was nu wel een schuur kerk en een pastorie maar nog geen parochie in Vinkel. De afsplitsing van de parochies Heesch, Geffen en Nuland had veel voeten in de aarde omdat geen enkele pastoor graag parochianen afstond. Uiteindelijk nam de bisschop op 25 november 1884  een besluit waarin de naam van de parochie stond, de afbakening van het grondgebied, onder welk dekenaat de parochie viel en de beslissing dat de noodkerk voorlopig als parochiekerk zal dienen. Op 28 november 1884 kon Vinkel zijn eerste pastoor verwelkomen en nam intrek in de pastorie.

                                                                                                                                                 Top

De nieuwe Kerk

 

Het duurde echter nog tot 28 oktober 1887 eer pastoor Vogels groen licht kreeg om ook de kerk te bouwen. Uit de vele ontwerpen en schetsen werd uiteindelijk de tekening van architect A. de Graaf uit Tilburg gekozen tot definitief plan. De kosten van deze kerk werden geraamd op FL 26.096,00. In december ging de bisshop akkoord met het ontwerp en de financiering ervan. In maart 1888 werd met de bouw begonnen. Materialen werden van overal aangevoerd per schip in Berlicum en per trein in Geffen. Vandaar werden ze door de parochianen weer opgehaald en naar Vinkel gebracht. Er zijn toen in april ruim 3000 karvrachten stenen naar Vinkel gebracht over modderige zandpaden. Na een jaar werken waren de kerk en de toren gereed. De kosten waren opgelopen tot FL 30.379,63. Op zondag 14 juli1889 kwam bisschop Godschalk naar Vinkel om het gebouw te consacreren er werd twee dagen gefeest. Nu was het pas echt een kerkdorp geworden. Pastoor P. Vogels is pastoor gebleven tot hij in 1909 overleed.

 

De opvolger van Vogels was Henricus Jacobus Claassens (1909-1944). Hij was geboren te Tilburg in 1865 vele verhalen deden de ronde over deze zielenherder die meer studeerkamergeleerde was dan pastoor. In 1929 vierde hij zijn 40 jarig priester jubileum.

 Deze foto geeft een beeld van het interieur van de kerk die Vogels liet bouwen. De foto dateert uit 1920 toen Claassens pastoor was in Vinkel.

 

                                                                                                                                Top

De verwoesting                                            

Zoals hiernaast te zien is waren de eerste oktober dagen van 1944 voor de Vinkelse gemeenschap ronduit rampzalig de gevechten tussen de geallieerden en de Duitsers veranderden grote gedeelten van het kerkdorp in puinhopen. Ook de kerk liep zware schade op, vooral doordat de Duitsers in de nacht van 3 op 4 oktober de toren opbliezen. Vele Vinkelnaren verbleven op dat moment elders, omdat zij waren geëvacueerd. Pastoor Claassens lag rustig te slapen in de pastorie, terwijl op luttele meters afstand de kerktoren in de lucht vloog. Toen de pastoor ’s morgens ging kijken zei hij:”aan gapers hebben we niets; span maar in zodat ik morgen weer mis kan lezen.” Een klein gelukje was dat de gemeenschap toch al behoefte had aan een groter kerkgebouw.

 

Op 8 december 1944 werd Adrianus Henricus van de Spijker benoemd tot pastoor van Vinkel nadat zijn voorganger kort tevoren eervol was ontslagen. Deze pastoor werd triomfantelijk ontvangen en geheel Vinkel liep uit om hem te begroeten. Meteen na zijn ambtsaanvaarding is pastoor van de Spijker aan de slag gegaan omdat de oude kerk in de puin lag moest er snel een nieuwe gebouwd worden. Met Rector v Helvoirt van het Bisdom en architect J. de Reus uit Oss werkte hij plannen uit voor een noodkerk. In december 1946 was het zover dat de noodkerk in gebruik kon worden genomen. In de tussen tijd werden de diensten gehouden in het oude bondsgebouw. Spijker heeft slecht enkele maanden van de nieuwbouw kunnen genieten. Op 21 februari 1946 overleed hij onverwachts.

                                                                                                                                             Top

Even zijn we nog in het patornaat gehuisvest geweest dit stond waar nu de huidige kerk staat. Dit werd beheerd door de fam smulders
van dit gebouw zijn echter geen foto's beschikbaar het is gebruikt tot de nood kerk gereed was

De noodkerk

De nieuwe pastoor Henricus Hubertus Maria van Iersel (hier op de foto met de noodkerk die vd Spijker bouwde, deze staat er nog steeds maar is in 2001/2002 geheel verbouwd) kwam uit Tilburg. Op de dag van zijn benoeming 2 maart 1946 was hij kapelaan van de St Pietersparochie in Den Bosch.

Hij had geen ander vervoersmiddel dan een fiets en deze was onbruikbaar door de zware sneeuw stormen die heersten laat op de middag kwam de rector H Beex  van het H Carolus ziekenhuis uit met een ziekenauto voorrijden en vertokken naar de heerlijkheid Vinkel. Hij trof daar een enorme puinhoop aan van de resten van de oude kerk of wat daar van over was. In de noodkerk blies een koude noordoosten wind. Het was er druk op de biechtstoel in verband met het 40 uren gebed. In de pastorie was het koud omdat de kolen al lang op waren. We hadden het buiten zo gezien, jeugd amuseerde zich met sneeuwballen gooien. Door ons zelf uitgelokt deed zij daarmee uitgeleide. In tegenstelling tot zijn voorgangers hield v Iersel het “Liber memorales” ofwel het geschiedenis dagboek van de parochie goed bij. Hij beschreef niet alleen het wel en wee van de parochie maar hij plakte ook foto’s en krantenknipsels over Vinkel in. Op 12 juni 1952 vierde van Iersel zijn zilveren priesterjubileum in de Vinkelse noodkerk. Hier een foto waar tevens het interieur te bezichtigen is. Op de plaats waar de oude kerk stond was niet genoeg ruimte om een nieuwe te bouwen die groot genoeg was om 400 personen te kunnen herbergen. Daarom moest het oude bondsgebouw eraan geloven. De vrijgekomen plaats zou groot genoeg zijn om een voldoende grote kerk te bouwen.

                                                                                                                                        Top

Een moderne kerk

De architect van de nieuwe kerk was J. A. de Reus uit Oss. Het project was aangenomen voor Het bedrag van FL 162.225,00 door Q de Veer uit Geffen in mei ging de eerste spade de grond in

Een fragment van de bouwwerkzaamheden.

  

De klokken

 Op 1e  Paasdag 1955 werden de nieuwe klokken van onze kerk gedoopt door Jos. A. J. van Herpt, de deken van Oss. Als assistenten bij deze plechtigheid waren naast pastoor H. van Iersel, aanwezig de Weh. Kruisen, leraar aan het kleinsemenarie en rector Beex uit Den Bosch die als peter en meter fungeerden. De grootste luidklok is gedoopt met de naam “Dominus” en weegt 501 kg. Als randschrift staat er: “Zoals gij Hem hebt zien hemelvaren, zo zal Hij wederkomen.” Deze klok is daarom tevens de slagklok voor het uurwerk. De middelste luidklok heet Joseph. De kleinste luidklok heet Maria. Op de achtergrond de vele Vinkelnaren die zich verscholen onder hun paraplus. Zij brachten het meren deel van de benodigde FL 15.000,00 binnen 4 dagen bijeen. Op 15 augustus 1955 wordt de Vinkelse kerk gewijd door de bisschop van Den Bosch mgr W. Mutsaerts.

 

 

 

                                                                Top

De nieuwbouw gereed

Zo zag de kerk er op 15 augustus 1955 eruit gezien vanonder een grote boog.

Het interieur van de nieuwe kerk. Tijdens de kerkwijding door bisschop Mutsaerts en pastoor van Iersel

Binnen vier jaar zou de kerktoren met 8 meter verhoogd worden om het klokgelui beter hoorbaar te maken in de verre omtrek. Nu kwam het geluid amper het dorp door, maar met deze verhoging kan ook het hele buiten gebied notie nemen van het klokgelui. En roepen de beminde parochianen van verre naar het Godshuis. De foto dateert van 24 september 1959 uit de sirene. (Streekblad)

 

Pastoor v d Elsen

Na pastoor van Iersel werd in juli 1967 pastoor Th van den Elsen benoemd tot pastoor van Vinkel. Hij was geen onbekende in Vinkel omdat hij al jaren als assistent in Vinkel werkte. Ook was hij geestelijk adviseur van de emigratie stichting dat in de jaren 50. En emigreren was geen onbekend verschijnsel in Vinkel. Pastoor van Iersel was geboren te Gemert in 1917 en overleed te Vinkel op 27 november 1975

 

                                                                                                                                         Top

Pastoor Remmen

Gerardus Remmen werd geboren te St Anthonis op 28 mei 1920 en ontving de priesterwijding op 25 juli 1944. Na kapelaan geweest te zijn in Budel en Oss werd hij aldaar Bouwpastoor van de Paulus Parochie en volgde in maart 1976 pastoor vd Elsen op als pastoor van Vinkel. Hij mocht het honderdjarig bestaan van de parochie meemaken wat gelijk viel met zijn 40 jarig priester jubileum. Er is toen een hele feestweek georganiseerd waar iedereen uit het hele dorp op een of andere manier aan mee deed. Hij bleef pastoor in Vinkel zolang hij kon. In zijn laatste levensjaar heeft hij de Vinkelse gemeenschap een beeld geschonken “De Blije Mens.” Wat ook zijn eigen levensovertuiging was. Ook schreef hij een boek met dezelfde titel. Pastoor Remmen is overleden in juni 1992.

Pastoor Spijkers

Na pastoor Remmen had Vinkel geen alleenrecht meer op een pastoor maar moest er een delen nl Pastoor L. Spijkers Deze pastoor was de pastoor van Geffen en assisteerde al langere tijd in Vinkel toen de gezondheid van pastoor Remmen  te wensen overliet. In 1992 heeft pastoor spijkers de zaken volledig overgenomen en hij had toen twee parochies, later werd Spijkers ook nog deken van het dekenaat Oss. Spijkers zette in de tijd dat hij pastoor was vele werkgroepen op om de taken een beetje te spreiden, (iets waar pastoor Remmen nog niet echt van wilde weten) en om steeds meer leken te betrekken in het parochiegebeuren en daar hun daar een actieve taak in te geven. Toen is de grondslag van onze huidige parochie structuur gelegd met zijn vele werkgroepen. In deze tijd is er ook steeds meer samenwerking gekomen met de buurtparochie Maria Magdalena in Geffen. Pastoor Spijkers vertrok op 25 september 1999 naar Oirschot om daar in een grotere parochie te beginnen en het dekenaat aldaar te besturen.

                                                                                                                                            Top

Diaken v Herwijnen

Zoals het een moderne parochie betaamd hebben wij ook een Diaken die aan de beide parochies verbonden is. Dat was de heer W. van Herwijnen die op 25 september 1993 en werd benoemt tot diaken. Hij werd met ingang van 1 april 1994 in Vinkel en Geffen aangesteld. De diaken W v Herwijnen heeft toen ook voor een deel de taken van de pastoor op zich genomen. De diaken is tot op heden in onze parochie werkzaam en heeft een groot aantal taken waar hij zich om bekommert. zijn verbondenheid als diaken is per 21-4- 2007 gestopt

 

Pastoor Scheepers

In oktober 1999 werd pastoor P. Scheepers ons geschonken, een jonge energieke pastoor hij was toen 28 jaar oud en kwam vanuit de parochie in leut naar Vinkel. Geboren in Mierlo-Hout onder de rook van Helmond na een studie als econoom heeft hij toch voor het priesterschap gekozen. Vol enthousiasme waren we samen met hem bezig een goede toekomst voor de parochie Vinkel veilig te stellen. Momenteel word de parochie door een aantal enthousiaste mensen bestuurt en er zijn nog verschillende ontwikkelingen gaande. Zoals vernieuwing kerkplein bereikbaarheid voor ouderen en minder valide mensen als voorbeeld van praktische zaken. Door deze pastoor hebben we nu weer een "noveen week" in de maand oktober de maand van de rozenkrans. Bijeenkomsten en gespreksavonden over actuele onderwerpen, bijeenkomsten voor huwende paren en bezoek aan rouwende mensen zijn voorbeelden van geestelijke zorg die steeds verder ontwikkeld werden of nieuw leven ingeblazen. Na een periode van 6 jaar heeft pastoor Scheepers ons op verzoek van bisschop Hurkmans ons verlaten op 17 september 2005 en is naar Berkel-Enschot verhuist om daar zijn zendingswerk voort te zetten. Wij wensen hem daar veel succes toe.

OP 14 augustus 2005 is er een groot feest gegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het kerkgebouw. De dag begon met een Eucharistieviering waar de bisschop van den Bosch Mgr Hurkmans de Deken van het dekenaat Oss G. Verbakel Onze eigen pastoor P.Scheepers en diaken van Herwijnen voorgingen in gebed en eucharistie. En de dienst werd opgeluisterd door. Het Gemende koor van Vinkel, Derlu, Vivo en ODIO wat het een feestelijk geheel gaf met veel muzikale inbreng Na de dienst was er een Grote Lunch  in het Zijl i.v.m de weersomstandigheden, na de Lunch werden er op het kerkplein vele spelletjes, behendigheden gebezigd ook was er muziek al met al een mooie dag om op terug te kijken. meer foto's

Kapelaan Geelen

Per 24 september 2005 is kapelaan P. Geelen geïnstalleerd als kapelaan van onze parochie onder leiding van pastoor C. Mennen zal de kapelaan het reilen en zijlen van onze parochie moeten gaan besturen. De kapelaan is geboren in Maastricht en heeft een opleiding genoten als laborant Na zijn studie in hij als kloosterling ingetreden. na een priesterstudie op het St Janscentrum in Den Bosch is hij op 9 juni 2001 priester gewijd door Mgr. Hurkmans en op 1 februari 2003 benoemd in de Hoeksteen te Wijchen. Op eerste Paasdag 2010 nam kapelaan Geelen afscheid van onze parochie en vertrok naar Eindhoven waar hij ging werken in de StJoris parochie.

Pastoor C Mennen

 Pastoor Drs. C.Mennen is de mentor van onze kapelaan P.Geelen.
Drs C Mennen is nu reeds pastoor in de parochies H Geest en Maria Onbevlekt Ontvangen en waarnemend pastoor in de H Paulus
Mennen is geboren in Liessel op 12 maart 1945. Na studies op het klein- en grootseminarie van het bisdom Den Bosch werd hij op 31 mei 1969 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Aarle-Rixtel van 1969 tot 1972; kapelaan in Tilburg, parochie H. Margarita Maria, van 1972 tot 1980 en pastoor van dezelfde parochie van 1980 tot 1993. Van 1990 tot 1993 tevens pastoor van de parochie HH. Petrus en Paulus te Tilburg. Van 1993 tot 2003 pastoor van de parochie St. Martinus en St. Jan te Heeze. pastoor mennen werdt op 12 mrt 2010 65 en legde toen zijn taak aals pastoor van Vinkel neer hij bleef wel als priester in Oss werkzaan.

 

Pastoor F.Ouwers is benoemd tot pastoor van onze parochie sinds 12 mrt 2010. Hij zal bijstand krijgen van Kapelaan D van Dijk die per 1 juli 2010 is aangesteld als kapelaan van Geffen en Vinkel ook zal hij waarnemen in Heesch. Na een inwerkperiode van een half jaar is Kapelaan v Dijk onze Pastoor geworden. Pastoor v Dijk is geboren te Asten en heeft stage gelopen bij pastoor Spijkers te Geffen waar hij zelf nu ook woont. Dus na een omweg toch weer 9 jaar terug geweest in Geffen en Vinkel als pastoor. Op 22 juni 2019 nam David afscheid als pastoor en vertok naar Reusel één van de 7 zaligheden.

 

Sinds 2017 is de parochienaam omgedoopt tot de Goede Herder samen met Geffen Nuland Heesch Vorstenbosch en Nistelrode is Vinkel nu onderdeel van deze parochie. We gaan nu verder als geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw vd Rozenkrans.

 vlnr  Dv Dijk F Ouwens A Bergsma G Verbakel

 

Pastoor Owens blijft onze Pastoor samen met pastoor Verbakel maar omdat 5 geloofsgemeenschappen wat veel is staat emeritus pastoor v Roosmalen hen bij met de diensten in oa Vinkel.

Dit mocht echter maar een maand duren toen gaf Em past v Roosmalen aan dat het niet was wat hij zocht en stopte 20-7 met de werkzaamheden.

 

 

                                                                                 Top