Blijde Licht droevige en glorievolle geheimen van de Rozenkrans

 

Naar Rozenkrans Gebed          Naar Noveen

       

De geheimen (de mysteries) van het rozenhoedje zijn onder verdeeld in vier groepen nl

1    de blijde geheimen ( deze mysteries overweegt men op maandag en donderdag)

2    de droevige geheimen ( deze mysteries overweegt men op dinsdag en vrijdag)

3    de glorievolle geheimen (deze mysteries overweegt men op woensdag en zondag)

4   de geheimen van het licht (deze mysteries overweegt men op zaterdag )

De 5 blijde geheimen zijn:

1    De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria ( Geloof - Nederigheid - Overgave)

2    Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.( Naastenliefde - Edelmoedigheid)

3    De geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem.(Geest van Eenvoud - Armoede)

4    Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.(Gehoorzaamheid - Reinheid - Trouw en Toewijding)

5    Jezus word in de tempel wedergevonden.(Dat allen Jezus mogen vinden. Streven naar éénheid met Jezus)

De 5 droevige geheimen zijn:

1    De doodstrijd van Jezus in de hof van Gethsemanie.(Aanvaarden van Gods wil, berouw over zonden)

2    Jezus word gegeseld. (Boetvaardigheid - Offerzin)

3    Jezus word met doornen gekroond.(Versterving van eigenliefde - Akte van eerherstel - Besef van Nietigheid)

4    Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. (Geduld in lijden en smart)

5    Jezus sterft aan het kruis. (Dank voor de verlossing en de liefde tot de medemens.)

De 5 Glorievolle geheimen:

1    Jezus verrijst uit de doden

 

2    Jezus stijgt op ten hemel

 

3    De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen

 

4    Maria wordt in de hemel opgenomen

 

5    Maria wordt in de hemel gekroond

 

Paus Johannes Paulus II  heeft de geheimen van het licht toegevoegd

 

1    De doop van Jezus in de Jordaan.   En een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik mijn                        welbehagen heb.'   (Matteüs 3:17)

 

2    De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.   Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn  heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. (Johannes 2:11)

 

3    Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.   Jezus ging naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zeide: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap'.  (Marcus 1:15)

4    De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.  Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. (Matteüs 17:2)

5    Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.     Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden 'Neemt, eet: dit is mijn lichaam'. Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: 'Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden'. (Matteüs 26:26)