DE GEZAMENLIJKE Z1EKENZALVING IN VINKEL

"Oma wordt bediend. Gaat ze dan dood? Ze is heel erg ziek, maar ze kan nog best genezen. De pastor zei dat je niet tot het laatste moment van iemands leven hoeft te wachten om de ziekenzalving toe te dienen. De regels schijnen veranderd te zijn". Zomaar een gesprekje uit de praktijk. Als bij een zieke de mogelijkheid van een ziekenzalving wordt geopperd is er vaak een schrikreactie: Ik ga toch niet dood? Het is waar dal de ziekenzalving eeuwenlang heeft gestaan in het klimaat van het definitieve afscheid. Lange tijd heeft dit sacrament van de Kerk de naam gehad van het sacrament van de stervenden. Men sprak van het laatste oliesel, de bediening. Men ging er van uit dat de zieke, na het ontvangen van dit sacrament, spoedig sterven zou.. Sinds enkele tientallen Jaren wordt geprobeerd om dit sacrament in een ander perspectief te plaatsen.

De ziekenzalving is niet het sacrament van de stervenden, het is het sacrament van de zieken opdat ze leven mogen ontvangen. De ziekenzalving is op leven gericht, heeft de genezing voor oog. God wil deze zieke nabij zijn. God leidt de zieke.

Hij lijdt met de zieke in dit lijden mee. Of het concreet uitloopt op een definitief afscheid door de dood of dat de zieke weer gezond wordt; het gaat in beide gevallen om leven. Door de ziekenzalving en het gebed van de priester stelt de gehele Kerk de zieken in de hand van de Heer, opdat Hij hen zou opbeuren en behouden.

De ziekenzalving geeft aan de zieke en zijn omgeving de mogelijkheid om goed met ziekte en de laatste levensfase om te gaan. Terwijl tot voor kort de ziekenzalving altijd individueel werd toegediend, komt het meer en meer voor dat zieken in een gezamenlijke viering dit sacrament ontvangen. Samen worden deze mensen gesterkt op hun oude dag of tijdens hun ziekte.

In onze hedendaagse samenleving is het niet meer gemakkelijk om vrij over ziekte en dood te praten. De aandacht is meer gericht op geluk, ontspanning en gezondheid. De kerk biedt echter heilige tekenen aan. De ziekenzalving is een sacrament van de kerk. Met de ziekenzalving wil de geloofsgemeenschap tot de zieke of zwakke medegelovige zeggen: reken erop datje niet alleen staat.

Zomaar, omdat iedere mens telt, omdat iedere minuut van zijn leven telt. Bij medemensen, bij God. Ziekenzalving is er voor de zieken. Is een genadegave waar geen medicijn tegenop weegt, en zovaak men dit wil ontvangen kan worden. Het gaat immers om de krachtige aanwezigheid van God zelf.

Onze bisschop, Mgr.. A. Hurkmans zegt over de ziekenzalving:

"Het sacrament van de ziekenzalving bewerkt troost, vrede in het hart en bemoediging. Het richt degene die het ontvangt op, geeft hem of haar vertrouwen en stelt haar of hem in staat tot overgave. Bovendien geeft het sacrament genezing naar ziel en lichaam op de manier zoals God dal wil en het schenkt vergeving van zonden, waardoor men op een heel bijzondere manier met Christus verbonden wordt".

Mocht u voor dit sacrament openstaan, er behoefte aan hebben en er voor voelen de genezende werking ervan te ontvangen dan kunt u zich melden bij het parochiecentrum, Lindenlaan 22 in Vinkel. Degenen die al eerder dit Sacrament ontvingen, zijn vrij om weer mee te doen. Het is een viering gericht op het leven, die gericht is op de toekomst!