Het Rozenkransgebed


                           Naar de 

blijde, droevige, glorievolle of van het licht  geheimen                             

Het rozenkransgebed is een meditatie op de "mysteries" of de gebeurtenissen in het leven van Jezus 

die ons het plan van God openbaren om de mensen te redden.

Deze meditatie loopt verder tijdens het bidden van de rozenkrans.

Een tientje van de paternoster begint met het "Onze Vader", gevolgd door tien "weesgegroetjes", 

en afgesloten door de lof aan de drieŽne God: "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

voor de eeuwen der eeuwen. Amen".  

 

Een paternoster komt overeen met 5 tientjes voor elk van de mysteriŽn die wij 

blij, droevig, glorievol of van het licht noemen. 

Het geheel van deze meditatie op de mysteriŽn vormt de rozenkrans; men vindt deze te
 Lourdes uitgebeeld in de vijftien kleine kapellen van de Rozenkransbasiliek

                

Hoe Bidden we het Rozenkransgebed  

 

Kruisteken  

1 In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Amen

 Ik geloof in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
het eeuwig leven.
Amen  

2         Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.

van nu af tot in eeuwigheid.

 

goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.

Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

 

            Onze Vader

 

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

3 Ik (Wij) groet(en) U, Maria, dochter van God de Vader.

 

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

4 Ik (Wij) groet(en) U, Maria, Moeder van God de Zoon

 

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

5 Ik(Wij) groet(en) U, Maria, Bruid van God de H. Geest

 

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

 

6  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

            Onze Vader

 

Eerste blijde / van het licht/droevige/glorievolle  geheim  
De engel GabriŽl brengt de blijde boodschap aan Maria.
 De doop van Jezus in de Jordaan.
Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.

Jezus verrijst uit de doden

We bidden dit tientje voor onze eigen intenties
 

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

 

7 t/m 16  Wees gegroet (10 X)

 

17 Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

 

Tweede blijde / van het licht/droevige/glorievolle  geheim  

 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
Jezus wordt gegeseld.

Jezus stijgt op ten hemel

 

We bidden dit tientje voor het geestelijke welzijn van de parochie

            Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

 

18 t/m 27 Wees gegroet (10 X)

 

28  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

 

Derde blijde / van het licht/droevige/glorievolle  geheim  

Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
Jezus wordt met doornen gekroond.

De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen

 

We bidden dit tientje voor de zieken 

            Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

 

29 t/m 38 Wees gegroet (10 X)

 

39  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

 

Vierde blijde / van het licht/droevige/glorievolle  geheim  

Jezus wordt in de tempel opgedragen.
De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.

Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van CalvariŽ.

Maria wordt in de hemel opgenomen

 

  We bidden dit tientje voor priesterroepingen

            Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

 

40 t/m 49 Wees gegroet (10 X)

 

50  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

 

Vijfde blijde / van het licht/droevige/glorievolle  geheim  

 Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De instelling door Jezus van de Eucharistie.

Jezus sterft aan het kruis.

Maria wordt in de hemel gekroond

 

We bidden dit tientje voor opleving van het geloof

            Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

 

51 t/m 60  Wees gegroet (10 X)

 

  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.  

 

Kruisteken  

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Amen

 

Gebed:

God onze Vader, tekenen van liefde hebt Gij ons gegeven. Wij danken U voor Maria, 

de moeder van uw Zoon. In haar zien wij een voorbeeld. 

Breek onze harten open opdat uw Blije Boodschap binnen kan komen 

en wij uitdragers worden van Uw Boodschap. Door Christus onze Heer. Amen

 

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, wees onze voorspraak.

Maria, moeder van de Heer, geleid ons door dit leven.

 

top