Medewerkers in de parochie Vinkel.Parochiegids 2010

Voorwoord
Belangrijke gegevens
Werkvelden
Secretariaat
Slot

Top VRIJWILLIGERS

Uit de naamsvermeldingen, die u in deze gids aantreft, bij tal van activiteiten van uiteenlopende aard, is veelal sprake van parochianen, die ieder vanuit persoonlijke aanleg en vaardigheden, zich belangeloos inzetten voor een bepaald doel. Er zijn nog veel meer parochianen, die op de achtergrond hetzelfde doen. Het is in hoge mate daaraan te danken, dat onze Parochie op een verantwoord niveau kan blijven functioneren. Wij zijn al die mensen daarvoor oprecht dankbaar en erkentelijk. De behoefte aan voldoende vrijwilligers is een blijvende behoefte. Tegelijkertijd is werving van vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk. Daarom willen wij op vrijwilligerswerk ten dienste van de Parochie in deze gids uw aandacht vestigen. Wellicht, dat er bij de verschillende groepen mensen sprake is van activiteiten, waarvoor ook u zich zou kunnen aanmelden. Mogen wij u uitnodigen om in dat geval eens contact op te nemen met de desbetreffende groep. Bij vrijwel elke groep is in deze gids een contactadres vermeld. Daar kunt u de benodigde informatie inwinnen. En als u aarzelt : mensen kunnen veel meer dan ze vaak zelf denken!

TEN GELEIDE… 

Beste mede-parochianen,In deze parochiesite vindt u de meest noodzakelijke informatie over onze parochie, die voor u van nut kan zijn, wanneer u een beroep wilt doen op de diensten die de parochie wil bieden. Onze parochie wil die diensten aanbieden aan alle inwoners van Vinkel, die dat op prijs stellen.
Belangrijke telefoonnummers alsmede adressen worden vermeld met de namen van de verantwoordelijke personen,
zodat u vrij snel de richting vindt voor al uw vragen. 
Tussentijdse wijzigingen en aanvullingen zullen steeds in de diverse bladen en kerk-stencils gepubliceerd worden.
Voor uw op- en aanmerkingen, die tot verbeteringen van de parochiestie kunnen leiden, houden wij ons van harte aanbevolen. Moge de informatie u helpen om de weg naar onze kerk te vinden en ook deel te nemen aan het parochiële leven.
Als parochiegemeenschap willen we proberen een gemeenschap te zijn van gelovige christenen, die vanuit de verbondenheid met onze Heer Jezus Christus en vanuit de verbondenheid met elkaar samen vieren, dienen, bidden en werken.
Van oudsher zijn de parochies bij uitstek plaatsen waar wij samen ons christen-zijn vieren, leren, en uitdragen in dienstbaarheid.
Puttend uit de Bijbel, de kerkelijke traditie en de verbondenheid met de bisschop van Den Bosch willen wij doorgeven wat wij als een grote schat ervaren: juist ook voor onze tijd!
Ons motto
"Als Kerk proberen we mensen inspirerend nabij te zijn in hun zoektocht. Geloof, vertrouwen, eerlijkheid, respect voor het leven, liefdevolle aandacht voor de medemens, vooral voor de armste, streven naar vrede, eerbied voor God en zijn schepping: het zijn levenskwaliteiten die gelovigen zich eigen kunnen maken en kunnen uitdragen. Maar daarvoor moeten die waarden wel levend gehouden worden, en dat gaat niet vanzelf."
Ik hoop van harte dat wij in onze Mariaparochie erin slagen om het geloof levend te houden: samen met het pastorale team,
ons parochiebestuur en de pastoraatsgroep, de vrijwilligers en allen die onze parochie door gebed, offer, meeleven, bijdrage en inzet een warm hart toedragen. Mogen wij ook voor 'buitenstaanders' een inspirerend voorbeeld zijn: opdat meer mensen de weg naar Christus en zijn Kerk vinden of terugvinden!


BELANGRIJKE GEGEVENS


Bereikbaarheid kapelaan

Vanaf 1 juli 2010 is Pastoor D. van Dijk in Vinkel aangestelt als Pastoor en zal dan ook alle taken waarnemen die hem toekomen.

( De Pastoor woont op de pastorie in Geffen, maar u zult begrijpen dat hij daar niet altijd te vinden is. Hij bezoekt parochianen, viert de Sacramenten, heeft verplichtingen of heeft zijn vrije dag op donderdag. Als hij thuis is bent u altijd welkom voor alle kleinere of grotere hulpvragen of voor zomaar een praatje.)

Bereikbaarheid pastorie Geffen
De pastorie van Geffen is bereikbaar van maandag-vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Het telefoonnummer is 5321216
Als er niemand op de pastorie aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat of
via email een bericht sturen : kapelaan@parochiegeffen.nl
Het adres van de pastoor is Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen

Alleen voor zeer dringende zaken, zoals het toedienen van de Ziekenzalving of het melden van een overlijden,
kunt u het mobiele nummer van de pastoor bellen:. ( staat op bandje)

 

Bereikbaarheid pastoor zie kapelaan
De pastoor is telefonisch bereikbaar op nummer

Bereikbaarheid parochie

Het e-mail adres: 


b. Parochiecentrum van Vinkel.

Het Parochiecentrum is geopend op:                   

maandag

10.00-11.00

18.30-20.00

 

 

 

dinsdag

 

18.30-19.30

 

 

 

vrijdag

10.00-12.00

 

 

 

 

Het Adres is: 

Lindenlaan 22

5382 JA

Vinkel.

5321245

 

 

Email

parochieolv@hetnet.nl

 

 

 

 

Website:

www.parochievinkel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Onze patroonheilige :Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Dat op 7 oktober 1571 het Westen werd bevrijd van de bedreiging van de Turken door de overwinning bij Lépanto, wordt toegeschreven aan het Rozenkransgebed. Deze verjaardag is echter geen uitnodiging tot het herdenken van een historisch gebeuren, maar om de plaats van Maria in het heilsmysterie van Christus te ontdekken. Op speciale wijze is Maria verbonden met de menswording, het lijden en de glorievolle verheerlijking van de Zoon van God. Als de Moeder van God begroeten wij haar met de woorden van de engel Gabriël: “Wees gegroet, Maria”.

d. Geschiedenis van de Parochie

Op 25 novenber 1884 werd de parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vinkel gesticht. Voor 1884 waren de mensen van Vinkel aangewezen op de naburige parochies van Geffen, Nuland, Heesch en Berlicum. Rondom de kerk ontstond een dorpsgemeenschap, zodat Vinkel terecht een kerkdorp genoemd wordt.
Na eerst gebruik gemaakt te hebben van een schuurkerk, door de mensen van Vinkel zelf gebouwd, kwam de eerste kerk gereed in 1889. Deze kerk werd op het eind van de tweede wereldoorlog verwoest door het opblazen van de hoge toren. In het onlangs vernieuwde kerkplein zijn met speciale stenen de contoeren van dit gebouw aangeduid. In 1944 werd opnieuw een noodkerk gebouwd, die tot 1955 dienst deed. In dat jaar werd de huidige kerk  in gebruik genomen. De oude noodkerk werd gemeenschapshuis en later jeudghuis “de Den”.
De achtereenvolgende pastoors van Vinkel zijn:
Past. Vogels, Past. Claassen, Past. van de Spijker, Past. van Iersel, Past. van den Elzen, Past. Remmen, Past. Spijkers, Past. Scheepers, Past. Mennen Past Ouwens, Past. v Dijk
De pastoors Spijkers, Scheepers en van Dijk waren tevens pastoor van Geffen.
De laatste twee Pastoors Mennen en Ouwens waren/zijn pastoor over een meerdere parochies en de dagelijks taken werden verzorgt door een kapelaan bij pastoor Mennen was dit kapelaan Geelen en bij pastoor Ouwens was dit kapelaan v Dijk.
Momenteel is Pastoor van Dijk onze pastoor.


De Vinkelse kerk is een modern monument voor een eeuwenoud geloof. Men fluistert dat in de Vinkelse kerk meer dan 10 verschillende kleuren te ontdekken zijn. Het kerkgebouw biedt vanaf alle plaatsen een goed zicht op het altaar. De Vinkelse parochiekerk is ontworpen door architect J.A. de Reus uit Oss en wordt een zogenaamde “Betonkerk” genoemd. De kerk biedt plaats aan ongeveer 400 personen. De aannemer was firma Q. de Veer uit Geffen. Als we de kerk van Vinkel binnenstappen, komen we in een prachtige ruimte waar het altaar centraal staat. Hier wordt dus uitstekend geaccentueerd dat de Heilige Mis het voornaamste is in ons leven. Het centrale van deze plaats heeft de architect ook nog benadrukt door het plafond van het priesterkoor hoger te maken dan de ruimte waarin de gelovigen thuis horen, en vooral door het priesterkoor meer licht te geven dan in het kerkschip reeds het geval is. De ene ambo (de preekstoel) valt ook direct op. Vanaf deze centrale plaats komt het Woord van God ons tegemoet. Iedereen kan de predikant of lezer goed zien en ook horen. Aan de zijkant van de kerk ligt de Mariakapel, die overdag geopend is voor een bezoekje of een gebed.
Op 1e Paasdag 1955 werden de nieuwe klokken van onze kerk gedoopt door Jos. A.J. van Herpt, de deken van Oss. Als assistenten bij deze plechtigheid waren naast pastoor H. van Iersel, aanwezig de Weh. Kruisen, leraar aan het kleinseminarie en Rector Beex uit Den Bosch die als peter en meter van de klokken fungeerden. De grootste luidklok heeft de naam “Dominus” en weegt 501 kg. Als randopschrift staat er: “Zoals gij Hem hebt zien ten hemelvaren, zo zal Hij wederkomen”. Deze klok is  tevens de slagklok voor het uurwerk. De middelste luidklok heet Joseph, de kleinste Maria.


e. Parochie en wereldkerk

Onze parochie maakt deel uit van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.
Sinds 5 Maart 2016 is Mgr. G.J.N. de Korte Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.
Hij benoemd de pastoors en diakens en is de eerst verantwoordelijke voor bestuur en liturgie.

Parade 10,                5211 KL 's-Hertogenbosch. Tel. 073-6125488

Postbus 1070,          5200 BC 's-Hertogenbosch. Tel. 073-6125488
            internet:         www.bisdomdenbosch.nl
            email:             bisdom@bisdomdenbosch.nl


In het voorjaar van 2009 is er een herindeling van dekenaten geweest en sinds die tijd zijn we van dekenaat Oss over gegaan naar dekenaat Uden. Ook zijn er sinds begin April 2009 nieuwe ontwerpparochies ingedeeld en komen samen te werken met de parochies Geffen Nuland Vinkel Nistelrode Vorstenbosch en Heesch. Er worden dus 6 parochies samengevoegd. In een van de oude parochies zal een hoofdkerk worden aangesteld waar elke dag een dienst wordt gehouden, de kerken in de andere parochies worden nevenkerk waar minimaal 1x per weekend een eucharistieviering wordt gehouden, of een kapel kerk. Er blijven in deze kerken uitvaartdiensten, huwelijken, 1e communie- en Vosmsel vieringen en ev gebedsdiensten gehouden. Dit alles moet in 2020 voltooid zijn. Over het verloop hiervan wordt bericht gedaan op deze site en via parochiebladen. of via de website van het bisdom 's Hertogenbosch www.bisdomdenbosch.nl

.
f. Pastoor

Pastoor v Dijk is vanaf 1 juli 2010 de eindverantwoordelijke voor de parochies van Vinkel en Geffen.
De pastoor woont zoveel mogelijk de vergaderingen van het parochiebestuur en de pastoraatsgroep bij. tevens is hij eindverantwoordelijke voor alle materiele zaken van de parochie.

Bereikbaarheid pastoor zie kapelaan
De pastoor is telefonisch bereikbaar op nummer 073 5321216

Bereikbaarheid parochie Nistelrode
Het adres van de parochie is: 
Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

Het e-mail adres

E-mail kapelaan@parochiegeffen.nl

                                   
g. Kapelaan


E-mail kapelaan@parochiegeffen.nl

De pastorie van Geffen is bereikbaar van maandag-vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Het telefoonnummer is 5321216

i. Parochiebestuur

Het parochiebestuur is belast met een groot aantal gevarieerde taken, zoals b.v. de juridische, financiële en materiële zaken, de verte­genwoordiging van de parochie naar buiten, stimulering van de vele vrijwilligers in de parochie en het geven van adviezen aan  pastoor en kapelaan t.a.v. het pastorale beleid. Het bestuur komt eenmaal per maand in vergadering bijeen en voorts zo vaak als dit noodzakelijk is.
Uit hoofde van zijn functie is de pastoor voorzitter van het parochiebestuur.
Het parochiebestuur bestaat uit ten minste 5 leden, die  door de bisschop voor 4 jaar worden benoemd en één keer terstond herbenoembaar zijn voor 4 jaar.                                                            

Voorzitter:

Pastoor D v Dijk

Kloosterstraat 2

Tel: 073-5321216

5386 AS

Geffen

Vice-voorzitter:

Cor vd Wetering  

Zijlstraat 9,

Tel. 073 5322601

 

 

Secretaris:

Mariet Westerlaken

Weerscheut 23

Tel: 073 5341152   

5381 GS

Vinkel.

Penningmeester

Wim van Griensven,

Paulus Potterstraat 6

Tel. 073 5321503

5381 GD

Vinkel..

Leden:

 

 

 

 

 

 

Bert Schoones

Coppensdijk 15,

Tel. 073 5323302

5382 JR

Vinkel

 

Wim Platenburg

Platanenstraat 13

Tel. 073 5341203.

5382KA

Vinkel.

 

Corrie Spierings

Vinkelsestraat  119

Tel. 0412-454744.

5384SE

Heesch

 

 

 

 

 

 

Notuliste:

Wilma van Bakel

Lindenlaan 2

Tel. 073 5323497.

5381 GK

Vinkel


.j. Pastorale Kerngroep ( Pastoraatsgroep )

De voornaamste taak van de pastorale kerngroep is er zorg voor te dragen dat de geloofsvorming in onze parochie een voortdurend proces is. Bij de uitvoering van de pastorale zorg zijn, naast de pastores, ook vele vrijwilligers betrokken.
Het begeleiden en stimuleren van al degenen die de pastorale zorg in onze parochie uitoefenen is een belangrijke taak van de pastorale kerngroep. In de dagelijkse gang van zaken op pastoraal gebied neemt de pastorale kerngroep concrete beslissingen.
Daarnaast vinden er wekelijks gesprekken plaats met een van de werkgroepen om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten.
De pastoor is als voorzitter van de pastorale kerngroep eindverantwoordelijke.  

 

 

 

 

Tel:

 

Voorzitter

Pastoor v Dijk

Kloosterstraat 2

5386 AS

Tel. 073 5321216

Geffen

Leden

Marietje Westerlaken

Weerscheut 25

5381 GS

Tel. 073 5341152.

Vinkel.

 

Marietje Langens

Lindenlaan 24

5382 JA

Tel. 073 5327578.

Vinkel.

 

Hans Kreutzer

Vinkelsestraat 163

5382 JA

Tel. 073 5321854.

Vinkel


k. Koster

Voor de verzorging van het kerkgebouw en de inventaris,
met name ten behoeve van de liturgie, is de koster verantwoordelijk. Hij zorgt ervoor dat alles voor de liturgie in gereedheid wordt gebracht.
Hij heeft zitting in de werkgroep Gemeenschapsopbouw. Tevens werkt hij de website van de parochie bij.
Wim v Griensven, Brugstraat , 5382 Jb Vinkel. Tel. 5324258.

WERKVELDEN

In onze parochie wordt bekeken hoe de vele werkzaamheden in de parochie op elkaar zijn afgestemd.
Maar zo'n plan vraagt om een fundament en om perspectief.
We geloven ten diepste dat God ons heeft samengebracht in deze parochiegemeenschap door de Geest van Jezus Christus.
We willen samen ons geloof beleven:
door ontmoeting met God in verschillende soorten vieringen (liturgie),
door kennis te nemen en vertrouwd te raken met de persoon van Jezus Christus en Zijn manier van leven en door het zoeken van sporen van de bevrijdende God in deze tijd en in ons eigen leven (catechese),
door zorg te dragen voor elkaar en voor mensen buiten onze parochie, dichtbij en veraf (diakonie),
door zorg te hebben voor onze eigen mede-parochianen en dicht bij hen te staan in alle fasen van het leven (levensbegeleiding),
door zorg te hebben voor gebouwen, tuin en kerkhof en de financiën van de parochie (gemeenschapsopbouw).
Achtereenvolgens noemen we nu deze werkvelden met hun werkgroepen.

WERKVELD LITURGIE

Onder liturgie verstaan we alle activiteiten, die te maken hebben met de erediensten en vieringen, die binnen het kerkgebouw plaatsvinden. Liturgische vieringen worden zo goed mogelijk verzorgd. Daar­voor is het nodig dat er mensen zijn die op vrij­willige basis hun medewerking verle­nen. Ten dienste van de liturgie en het kerkgebouw kan dat op vele wijzen

.a. Vieringen in de kerk

De Eucharistie is het hoogtepunt van het kerkelijk leven.
In de kerk wordt de Eucharistie gevierd volgens de Romeinse Ritus, in uitwerking van het Tweede Vaticaans Concilie.
Zo weten we ons verbonden met de Wereldkerk. 

Weekeindvieringen     

Tot 1 Juli alleen op zaterdag avond om 17.30 uur

Vinkel:

zaterdag

17.30 uur

 

 

 

Geffen

zondag

09.30 uur:

zondag

09.30 uur

 

Nuland

zaterdag

17.30 uur

zondag

10.00 uur

 

Martinushuis

zaterdag

19.00 uur

 

 

 

weekdagen

 

 

 

 

 

Vinkel

woensdag

19.00 uur.

Eventuele avondwake

na die mis

 

Geffen(kapel)

dinsdag

19.00 uur

vrijdag

19.00 uur

 


b. Ziekencommunie

Als iemand langdurig ziek is, niet in staat is om naar de kerk te komen en graag de H. Communie wil ontvangen, dan wordt deze
volgens afspraak aan huis gebracht. Aanvragen bij kapelaan/pastoor

c. Huisinzegening

U kunt aan de Pastoor vragen -als u dat wenst- om uw woning te zegenen. Dat is een zinvol en oud gebruik bij het betrekken van een nieuwe woning. U kunt hiervoor contact opnemen met pastoor D. v Dijk.

d. Glutenvrije Hosties

In onze parochie reiken wij ook glutenvrije Hosties uit aan coeliakie - patiënten die daar om vragen. Gelieve dit vóór de Mis bekend te maken.

 e. Mariakapel

In onze parochie is de Mariakapel dagelijks geopend.
Bezoekers krijgen daar de kans om een devotielichtje of kaarsje op te steken en even tot zichzelf te komen. Dat kan zijn om emotionele gebeurtenissen te verwerken, speciale momenten te herdenken, te bidden of om even aan de dagelijkse beslommeringen te ontkomen. Er is een intentieboek aanwezig waar u uw noden in kunt vermelden. Tijdens de weekendvieringen wordt hiervoor gebeden.

f. Het opgeven van misintenties

Steeds hebben mensen hun verdriet en pijn, hun zorgen en angsten, maar ook hun vreugde en plannen aan God
toevertrouwd. Vaak vragen gelovigen een priester om de eucharistie te vieren voor hun intenties: voor de zielenrust van dierbare overledenen, bij ziekte en tegenslag, uit dankbaar­heid omdat hun gebed is verhoord, om steun bij moeilijke beslissingen. U kunt een intentie opgeven door het strookje in de Echo in te vullen (ook liggen achter in de kerk briefjes) en met een gift van € 10,00 in een envelop in de brievenbus in de deur van de pastorie te doen minstens 14 dagen voor de datum, waarop de intentie in de viering moet worden voorgelezen.in verband met plaatsing in streekwijzer/ debrug.

g. Misdienaars en acolieten

Ten dienste van de Eucharistieviering nemen ook de misdienaars en acolieten een bijzondere plaats in. In de weekendvieringen en op bijzondere kerkelijke feest­dagen brengen zij de gaven naar het altaar en verzorgen mede de liturgieviering.

Marietje Langens,   Lindenlaan 24,        5382 JA Vinkel. Tel. 5327578.

Jo Dijk                   Bieze 20,               5382KZ Vinkel tel: 073-5322390


h. Collectanten

De collectanten zorgen ervoor dat tijdens de eucharistievieringen de geldelijke gaven bij de kerkgangers worden opgehaald.
Wim van Griensven, Paulus Potterstraat 6, 5381 GD Vinkel. Tel. 5321503
.
i. Lectoren

Hun taak is het lezen van de le­zingen uit de Heilige Schrift en het uitspreken van de voorbede.
Teksten worden genomen van de betref­fende zonda­gen.
Ineke v.d. Wetering, Zijlstraat 9,               5382 JA Vinkel. Tel. 5322601.

j. Werkgroep Gezinsvieringen

Er is een groep parochianen die regelmatig bij elkaar komt en probeert een gezinsviering te verzorgen op een zodanige wijze dat
deze aanspreekt voor kinderen van alle leeftijdsgroepen.
Marga Smits                         Weerscheut 61        25381GW Vinkel. Tel 5324584  
                                  
k. Kindje Wiegen

Ieder jaar wordt er tijdens Kerstmis ook extra aandacht besteed aan de kinderen. Er wordt voor hen een herdertjesviering georganiseerd en voor de allerkleinsten is er Kindje Wiegen. Dat is een viering rond het kerstverhaal, op een eenvoudige wijze vertelt, met liedjes en muziek.
Rianne van der Steen,      v Rijckevorselweg 23a, 5382JJ Vinkel. Tel. 532111804

l. Zangkoren

De koren vervullen een belangrijke rol in de viering van de liturgie. Door hun zang luisteren ze de liturgie op en  ondersteunen zij de aanwezige geloofsgemeenschap in de samenzang. Tevens verzorgen zij de gezangen tijdens bijzondere kerkelijke gebeurtenissen en rouw- en trouwvieringen.

*  Gemengd koor

Marij Kappen

073-5322302

.
repetitie Dinsdag 19.30 - 21.00 uur

                              
* Tussenkoor Derplu
Ine Groenewoud,  Engelenstede 1,         5382 JG Vinkel. Tel. 5323901.
repetitie Maandag 20.15 21.30 uur

* Koor GVNu

M Vouwgroep

Deze groep vouwt en niet alle boekjes die we in de parochie gebruiken.
Jo van de Rijt,          Lindenlaan 9,         5381 GJ  Vinkel. Tel. 5321608.
                                              
o. Bloemengroep

De leden van deze groep zorgen ervoor dat de kerk altijd prachtig versierd is met bloemen.
Ook zorgen zij -in overleg met de betrokkenen voor de versiering van de kerk bij huwelijken en jubilea.
Mariet v Loon       073-5322523

 

 

 

WERKVELD  KATECHESE

Dit werkveld heeft tot taak om de parochianen voor te bereiden op het ontvangen van de sacramenten. Katechese heeft  tevens betrekking op geloofs­bezinning. Door de kate­chese trachten we de bronnen van ons geloof, de bijbel en de christelijke traditie, opnieuw te verstaan.

a. Doopvoorbereiding

Als ouders hun kindje willen laten dopen, dan sturen zij een geboortekaartje naar het parochiecentrum. Dan wordt de geboorte van Uw kindje tevens vermeld bij de parochieberichten. De doop betekent het begin van een groeiproces voor het kindje en voor de ouders. Om hen hierbij te ondersteunen, organiseert de parochie een voorbereidingsavond. Dan komen alle afspraken over het doopsel aan de orde. De doopwerkgroep nodigt U daarvoor uit.

Vanaf september vinden er iedere eerste maandag van de maand doopgesprekken plaats in Heesch. Deze avonden beginnen telkens om 20.00 uur en zijn voor de zes parochies (Vinkel, Geffen, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode).
Het is dus gezamenlijke doopvoorbereiding, en als de ouders daarnaast graag een huisbezoek van de pastoor hebben is dit altijd mogelijk.

Marion v Venrooij    Kastanjelaan 2.       5382 KD   Vinkel Tel.5323468                                                        

 b. Eerste Heilige Communie

Rondom hun 8e jaar worden de kinderen uitgenodigd om mee te doen met de voorbereiding op de Eerste Communie.
De voorbereiding gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de parochie. De ouders van de communicanten worden hierbij actief betrokken en we mogen ook gebruik maken van de diensten van de Mariaschool.                                                       
Wat christen-zijn in het dagelijks leven betekend en welke plaats het regelmatig samenkomen om de Eucharistie te vieren daarin heeft, zullen kinderen aller­eerst thuis moeten ervaren. Daarom start de voorbereiding ook met een ouderavond.
Als uw zoon/dochter van 8 jaar niet op de Mariaschool zit, wordt deze niet automatisch benaderd, maar kan wel gewoon meedoen met de voorbereiding. U dient daarvoor contact op te nemen met de Communiewerkgroep. Link 1e communie

Suzanne Ketelaars

06--51046350

 c. Vormsel.

Het Vormsel  wordt door de bisschop of een door hem aangewezen priester toegediend en bekrachtigt het Doopsel. Door de handoplegging en de zalving smeekt de bisschop de Heilige Geest af over de vormelingen. Zo wordt hun lidmaatschap van de kerkgemeenschap rond Christus bevestigd en krijgen zij ook de opdracht deze mee op te bouwen.
De kinderen van groep 8 van de Mariaschool worden uitgenodigd mee te doen aan de voorbereiding op het vormsel door de vormselwerkgroep. Als Uw kind niet op de Mariaschool zit en toch wil meedoen, dient U contact op te nemen met de vormselwerkgroep.
Marjan vd Braak v Rijckevorselweg 9 5381 GX vinkel tel 073-5322874   m.vandenbraak@hetnet.nl

d. Het huwelijk.

Door het uitspreken van de belofte van trouw aan elkaar ten overstaan van de kerkgemeenschap, dienen man en vrouw elkaar het sacrament van het Huwelijk toe. Een priester of diaken is hierbij als getuige namens de kerk aanwezig. Het trouwpaar wordt uitgenodigd voor een voorbereidingsgesprek, waarin ook enkele afspraken worden gemaakt.
Opgave:
Pastoor, Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen. Tel. 5321216.

e. Het sacrament van boete en verzoening (biecht).

Onze kerkgebouwen willen een plaats zijn waar mensen binnen een hectische wereld rust en bezinning kunnen vinden. Bij veel mensen heerst tegenwoordig een grote onduidelijkheid over wat nu schuld is en wat zonde. Ze vinden het moeilijk om in hun eigen leven te ontdekken, te erkennen en te zeggen wat fout is. Daarom zijn er voorafgaand aan de grote kerkelijke feestdagen gezamenlijke boetevieringen. Op de zaterdag voor Pasen en Kerstmis wordt gelegenheid gegeven tot persoonlijke biecht. Opgave hiervoor bij de pastoor.

f. Het sacrament van de zieken (bedienen).

Katholieken zijn van uit hun geloofsachtergrond bekend met een ritueel rond ziekte en sterven: het sacrament der Zieken.
Dit is wat men in de volksmond "bedienen" noemt.
Het is een sacrament om de zieke kracht te geven in zijn laatste levensfase, dat door een priester moet worden toegediend. Iemand, die graag dit sacrament wil ontvangen, moet tijdig de pastoor vragen. In het ziekenhuis/verpleeghuis kan een pastoraal werker of een diaken een ziekenzegen geven. Dit is ook een heel zinvol afscheidsritueel.


g. Priesterschap

De priesters en diakens voor het bisdom 's-Hertogenbosch worden opgeleid en gevormd op het Sint-Janscentrum.
Voor meer informatie: Seminarie Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC 's-Hertogenbosch. 073-6132000.
Ook de pastoor verstrekt graag meer informatie.

h. De viering van een kerkelijke uitvaart en de avondwake

Bij een indringende gebeurtenis als een overlijden overheerst het verdriet. Toch wordt u nagenoeg meteen geconfronteerd met het ‘regelen’ van de uitvaart. Als parochiegemeenschap willen we er ook op deze momenten van het leven zijn. Om mee te leven en hulp te bieden waar nodig. In de regel kunt u bij een overlijden het beste zo spoedig mogelijk de kapelaan/pastoor verwittigen,
zodat hij u kan bezoeken. De kapelaan zal steeds proberen om de overledene in samenwerking met de familie zó te gedenken dat berusting en toekomst bewerkstelligd wordt. Aangezien voor sommigen een eucharistieviering niet meer zo vertrouwd is, kunt u ook kiezen voor een gebedsdienst. Als u ook kiest voor crematie dan is de kapelaan bereid om u ook daarin te steunen en kan hij u vergezellen en voorgaan in de dienst in het crematorium. Aan de vooravond van de uitvaartviering kan een wake worden gehouden, verzorgd door parochianen.
De familie kan desgewenst een aandeel hebben in de viering.
Het eerstvolgende middaguur (12.00 uur) na het overlijden zal de grote klok het overlijden van uw dierbare verkondigen.
De plechtige uitvaart wordt gezongen door het Uitvaartkoor, de avondwake door Derplu. De collecten tijdens de uitvaart en avondwake zijn bestemd voor het werk in de parochie en het onderhoud van het kerkgebouw. De familie draagt zelf zorg voor de inhoud van het gedachtenisprentje.

i. Schoolkatechese

De Mariaschool en de parochie zijn aangesloten bij de Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing (SOL) Brabant Noordoost.
Deze zorgt voor katechetische ondersteuning van de leerkrachten van de basisscholen in onze regio.
Blandine Gerritzen, De Valuwe 2,          5431 AV Cuijck. Tel. 0485-316347.
Namens de parochie wordt het overleg met de Mariaschool gevoerd door
Marga Smits                         Weerscheut 61        25381GW Vinkel. Tel 5324584

j. Jongeren op pad (JOP).

Na het verlaten van de basisschool dreigt een hechte groep nogal eens uit elkaar te vallen en ook de band met de parochie te verliezen. In verband hiermee wordt de mogelijkheid geboden om ook na het Vormsel nog regelmatig bij elkaar te komen.
Jolanda vd Berg      Weerscheut 42        5381GW Vinkel  Tel: 5324068

k. werkgroep Goede Vrijdag NU

Elk jaar worden jongeren uit Vinkel, Nuland en Geffen benaderd om mee te doen met een op hun leest geschoeide viering van de gebeurtenissen op Goede Vrijdag.
Arnold Savelkouls


WERKVELD DIAKONIE


Hierin ligt een belangrijke taak van de christen:
het klaar staan voor de ander door directe hulp, maar ook door zich open te stellen voor de grotere maatschappelijke problemen, deze te signaleren en te helpen ombuigen in de richting van een vreedzame en leefbare wereld.
           
a. M.O.V. Groep

De werkgroep Missie,Ontwikkeling, Vrede vraagt plaatselijk en regionaal aandacht voor de problemen van minder welvarende
volken en zet zich in voor het bevorderen van de vrede. Doelstelling is om de mensen in ons dorp bewust te maken van de ontwikkelingsproblematiek en via financiële acties projecten in de Derde Wereld te steunen. Deelname aan  de Vastenactie, een jaarlijkse school actie en diverse markten zijn zaken,  waar de M.O.V.Groep zich voor inspant.
Marianne Kreutzer,             Vinkelsestraat 163, 5382 JA Vinkel. Tel. 5321854.

b. Werkgroep Kerk & Samenleving

Deze werkgroep wil vanuit een christelijke verantwoordelijkheid aandacht geven aan mensen uit Vinkel, die door maatschappelijke oorzaken in de knel zitten. De werkgroep heeft ervoor gekozen om vooral voor de alleengaanden te gaan werken. Daarnaast is de werkgroep beheerder van de caravan van Vincentius Den Bosch op Vinkeloord. Hier kunnen mensen met een minimaal inkomen een goedkope vakantie doorbrengen.
Hans Kreutzer, Vinkelsestraat 163, 5283JA  Vinkel. Tel. 5321654.

WERKVELD LEVENSBEGELEIDING

Er dient zorg te zijn voor de persoon.
Mensen die zich in verschillende omstandigheden van het leven bevinden, die behoefte hebben aan een gebaar dat hen de weg wijst.
Een parochie wordt sterk als zij ook dicht bij de concrete mens staat en daar haar medeleven betoond.

a. Verwelkomingsgroep

Er is in onze parochie een werkgroep die de taak op zich neemt om degenen die in onze parochie komen wonen, namens de pastoor welkom te heten.
Mariet Westerlaken Weerscheut 255381 GS tel 5341152 Vinkel

b. de Zonnebloem, afd. Vinkel

De vrijwilligers van de Zonnebloem zetten zich met toewijding, ook namens de pastores, in voor parochianen die door ziekte of ouderdom het contact met de parochie dreigen te verliezen: zieken thuis, in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Als U een bezoek wenst of iemand kent, die graag bezocht wil worden, moet U dat opgeven bij de Zonnebloem. In elke Echo staan de contactpersonen vermeld. Veronderstel nooit, dat de parochie precies op de hoogte is van alle zieken! In de zieken-en verpleeghuizen zijn pastores aanwezig op wie u een beroep kan doen. Vaak is er ook een stilte-centrum aanwezig en zijn er liturgische vieringen.
Rianne van de Biezen Rijckevorselweg  6 Tel  5324140 .
Contactpersoon ziekenhuisbezoek:
Sjaan van Leijden, Platanenstraat 23,   5382 KA  Vinkel. Tel. 5322095
Contactpersoon huisbezoek:
Mariet van Loon brugstraat 10 b   Tel 5322523


c. Rouwbegeleidingsgroep

Deze groep bezoekt na een overlijden de nabestaanden. Speciaal als lemand de partner verloren heeft, is een luisterend oor dikwijls heel welkom.
Annie van de Ven, Brugstraat 21,          5382JB Vinkel. Tel. 5322591.

d. Avondwake

De avondwakegroep bezoekt na een sterfgeval de familie en regelt vervolgens de gang van zaken bij de avondwake,
die aan de vooravond van de begrafenis wordt gehouden.
Mariet Westerlaken Weerscheut 25 tel 073 5341152


e. Kerktelefoon

Als iemand door ziekte of handicap niet in staat is om naar de kerk te komen, kan een telefonische verbinding met de kerk ervoor zorgen, dat de diensten thuis kunnen worden gehoord.

Arnold Savelkouls Brugstraat 73 5382jc Vinkel 073-5324258

 

f. Lourdescomité

Dit comité organiseert bedevaarten naar. Lourdes voor zieken en ouderen.
Arnold Savelkouls

WERKVELD GEMEENSCHAPSOPBOUW

In dit werkveld krijgt de zorg voor gebouwen en financiën van de parochie gestalte.

a. Kerkschoonmaakgroep

Uit ondervinding mogen we zeggen, dat onze kerk er altijd schoon uitziet. De dames van de kerkschoonmaakgroepzorgen hier mede voor.

Gerda van den Berg

06-40555420

 

b. Kerkhofcommissie

Begravingen vinden plaats op de parochie-begraafplaats.
De daarvoor geldende regels zijn door het Parochiebestuur neergelegd in een reglement.
De volledige tekst kan bij het Parochiebestuur worden aangevraagd. De belangrijkste aspecten van dit reglement zijn:Cor van de Wetering

06-53551414

heeft de administratie in handen en bij hem kunt u voor administratieve vragen terecht.


Dat de parochie beschikt over een fraai kerkhof behoeft geen uitleg. Wanneer u er ook komt, u treft altijd een verzorgde omgeving aan waar onze dierbare overledenen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Dankzij vele vrijwilligers kunnen we dit in stand houden. Zij geven hun tijd om onkruid te wieden, heggen en struiken te snoeien en te harken. Daarnaast bekommeren zij zich ook om de pastorietuin en de omgeving van de kerk.
Christ vd Leijden,    Platanenstraat 23,   5382 KA  Vinkel. Tel. 5322095

d. Kerststalbouwers

Deze groep zorgt ervoor dat de kerststal er ieder jaar weer prima uitziet.

Cor van de Wetering

06-53551414

e. Onderhoud kerkgebouw en pastorie/bouwcommissie

Deze groep draagt zorg voor het groot onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
Bert Schoones         Coppensdijk  15      5382 JR Vinkel  Tel 5323302 

f. Actie Kerkbalans

De parochie is financieel afhankelijk van de bijdragen van parochianen en ontvangt geen subsidie van overheid of bisdom. Personeelskosten, onderhoud van kerk en pastorie en overige kosten komen ten laste van de plaatselijke kerkgemeenschap. Bovendien vindt er jaarlijks een afdracht plaats naar dekenaat en bisdom. Daarom is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten de vrijwillige bijdrage van parochianen, de zgn. “kerkbijdrage”. Via de Actie Kerkbalans wordt in januari bij alle Vinkelnaren, die dat willen, een deelnemerskaart afgeleverd.
Door naam en adres op deze kaart in te vullen, kan men geregistreerd worden als actieve parochiaan.
Wim van Griensven,           Paulus Potterstraat 6, 5381GD Vinkel. Tel. 5321503

.g. Tarieven kerkelijke diensten en begraafplaats per 1-1-2009.

De volgende tarieven zijn voor de vergoeding van de onkosten die gemaakt worden (boekjes, kaar­sen, verwarming, koor, priester e.d.). Door het Bisdom zijn richtlij­nen (per­iodiek aan verandering onder­hevig) samengesteld. De parochies van Nuland, Geffen en Vinkel proberen hun tarieven zoveel mogelijk gelijk te houden.  Collecten in de kerk zijn altijd voor eigen parochie.                       

mis-intentie:

€ 11

avondwake, uitvaart en begrafenis

€ 400

avondwake, uitvaart en crematie:

€ 450

alleen avondwake:

€ 200

avondwake en dienst in het crematorium

€ 250

jubileum of bijzondere dienst : vrije gift met als advies

€ 200

huwelijk :

€ 325

grafdelven :

€ 150

doopsel :

€ 50

collecte-advies :  

€ 1

1e Communie / Vormsel :    

€ 30

grafrechten graf / urnenmuur voor 20 jaar :  

€ 600

verlenging grafrechten met 10 jaar

€ 275

advies voor kerkbalans:

€ 75 

 

 

 


SECRETARIAAT EN ARCHIEF

a. Ledenadministatie

De Vinkelnaren, die met naam en adres meedoen met de kerkbijdrage staan ingeschreven bij onze parochie. De gegevens worden alleen vastgelegd  ten behoeve van de specifieke taken van de parochie (zoals voor pastoraat, het kunnen benaderen van vrijwilligers en de actie kerkbalans).
Volgens de wet heeft u het recht op inzage in de administratie, wijziging van registratie en uitschrijving.
Peter Fick,                Paulus Potterstraat 8, 5381GD  Vinkel. Tel. 5323711.

b.  Doopbewijzen

Soms dient u bijvoorbeeld voor een huwelijk een recent doopbewijs te tonen. De parochie bezorgt op verzoek persoonlijk of per post doopbewijzen. Aanvragen via het parochiecentrum tijdens openingsuren.


c. Secretariaat

Tijdens de openingsuren van het Parochiecentrum kunnen misintenties worden opgegeven en wordt de administratie van deze intenties bijgewerkt. Tevens wordt de kopij voor de Echo en de  Streekwijzer klaargemaakt.

Cor van de Wetering

06-53551414


d.  Openingstijden Parochiecentrum


Deze zijn vermeld voorin deze gids.
                                              

VRIJWILLIGERS

Uit de naamsvermeldingen, die u in deze Parochiesite aantreft, bij tal van activiteiten van uiteenlopende aard, is veelal sprake van parochianen, die ieder vanuit persoonlijke aanleg en vaardigheden, zich belangeloos inzetten voor een bepaald doel. Er zijn nog veel meer parochianen, die op de achtergrond hetzelfde doen. Het is in hoge mate daaraan te danken, dat onze parochie op een verantwoord niveau kan blijven functioneren. Wij zijn al die mensen daarvoor oprecht dankbaar en erkentelijk. De behoefte aan voldoende vrijwilligers is een blijvende behoefte. Tegelijkertijd is werving van vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk. Daarom willen wij op vrijwilligerswerk ten dienste van de Parochie in deze gids uw aandacht vestigen. Wellicht, dat er bij de verschillende groepen mensen sprake is van activiteiten, waarvoor ook u zich zou kunnen aanmelden. Mogen wij u uitnodigen om in dat geval eens contact op te nemen met de desbetreffende groep. Bij vrijwel elke groep is in deze gids een contactadres vermeld. Daar kunt u de benodigde informatie inwinnen. En als u aarzelt: mensen kunnen veel meer dan ze vaak zelf denken!

TOT SLOT


Het geloofsleven is als het leven van een boom.
Daarbij kunnen we God, Christus, het Woord als de wortels van die boom zien. De stam is de kerk; zij dient te zorgen, dat de gelovige levenssappen goed doorstromen. De mensen zouden we ons dan kunnen voorstellen als de takken van die boom.
De vruchten van de boom zijn dan de uitingen van het geloof; het levend teken, dat de voedingsbron en de doorstroming goed zijn.
Al die mensen, die zich in de parochie inzetten en allen, die bij de parochie betrokken zijn, zullen wegen zoeken om de levensstroom te bevorderen. Naast de vraag, hoe de groei zich ontwikkelt, is in de huidige tijd van belang, hoe de doorstroming van de boom gaande blijft.
Een goede spiritualiteit is van grote betekenis voor de parochie. We kunnen de uitgroei wel willen veranderen, maar als de wortels niet vitaal zijn, dan vallen de nieuwe vruchten snel weer af. Of anders gezegd: dan bouwen we niet goed aan de toekomst!
Hoe mooi het er in die goed georganiseerde parochie ook uitziet, het blijft bij ontbreken van spiritualiteit dan een vruchteloos geheel.
Het gaat er uiteindelijk om, aan de gelovigen de bron van Christus door te geven, waardoor mensen het ware christelijke leven in zich dragen.
Alle gebieden van het pastoraat (catechese, diaconie, liturgie, bestuur en gemeenschapsopbouw) worden door die spiritualiteit verweven en aan elkaar gekoppeld. Ze komen immers voort uit dezelfde bron. Alle werkers, van welke invalshoek dan ook, hebben een gedeelde spiritualiteit. Het gaat erom, in welke hoedanigheid of taak dan ook, de gemeenschap op gang te laten brengen door Gods Geest. Want: "Als de Heer het huis niet bouwt, zijn de werklui vergeefs bezig". Moge de bron van ons aller geloof tot de bron worden van ons aller inzet!

Tenslotte hopen wij u met deze site een beetje wegwijs te hebben gemaakt in onze parochie.
Heeft u behoefte aan meer informatie, schroomt u dan niet de telefoon ter hand te nemen,
of een mailtje te sturen.

Tot ziens op een of andere plaats in onze parochie! 

Voor wijzigingen mail of bel de Arnold Savelkouls koster@parochievinkel.nl of tel 073 5324258

 

     Home                                                                                                                                 Top